Algemene voorwaarden:

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

 1-1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Breedijk Tegels,   
  gevestigd te Noorden, hierna te noemen Breedijk.

1-2     Bijzondere van de voorwaarden van Breedijk afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien      
  deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.

2-1   Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.                                                 

2-2   Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een                   
         overeengekomen gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 
2-3   Mondelinge aanbiedingen door Breedijk of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze 
         door hem zijn bevestigd. 
 
Artikel 3 Overeenkomst.

3-1   De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt  
         eerst bindend voor Breedijk door zijn bevestiging. 
3-2   Elke met Breedijk aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van 
         voldoende kredietwaarde van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.   
         Opdrachtgever zal toestaan dat Breedijk zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor 
         welke informatie Breedijk zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
3-3   Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleur, maren enz, alsmede 

         gegevens in drukwerken, afbeeldingen e.d. door Breedijk bij de aanbieding verstrekt, zijn voor 
         hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. 
3-4   Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen en 
         opdrachten is geheel voor de opdrachtgever. 
3-5   Bij het meten van de oppervlakten worden de grootste lengte- en breedtematen aangehouden;         
         op de afvallende stukken kan de totale prijs  geen invloed hebben. 
3-6   Ondergronden dienen schoon aangeboden te worden. Breedijk behoudt zich het recht voor extra 
         in rekening te brengen het schoonmaken, zonodig reinigen van de ondergronden. Het 
         vorenstaande zal berekend worden naar recht en billijkheid volgens de dan geldende tarieven van   
         daggeldwerk.  
 
Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten.

4-1   Op alle door Breedijk verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij 
         zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren 
         zijn slechts toegestaan met zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
4-2   De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven Breedijk 
         zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te 
         worden.
4-3   Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete 
         verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Breedijk zijn recht om aanspraak te maken op 
         volledige schadevergoeding. 
 
 Artikel 5 Afspraken.

         Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Breedijk binden 
         de laatste niet, voor zover ze door Breedijk niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn 
         in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 Artikel 6 Wijziging van de opdracht.

6-1   Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of 
         namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de 
         prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. 
6-2   Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de 
         uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Breedijk ter kennis 
         zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor 
         de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. 
6-3   Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen 
         overeengekomen levertijd door Breedijk buiten zijn verantwoordelijkheid worden overschreden.

 Artikel 7 Prijzen.

7-1   Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting 
         geldende prijzen. 
7-2   Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen 
         ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene 
         omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie      
         maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst 
         te ontbinden. 
7-3   Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide 
         partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
7-4   De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te geschieden, gelijk 
         met de hoofdsom.

Artikel 8 Aanbetaling.

         Breedijk is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te 
         vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van 
         Breedijk de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling van de     
         gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, 
         waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel 
         uitmaakt.

Artikel 9 Leveringstermijnen

9-1   De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is 
         overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Breedijk schriftelijk in gebreke      
         te stellen. 
9-2   De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Breedijk zijn 
         de werkzaamheden ter hand te nemen. 
9-3   Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de 
         opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner                    
         beschikking opgeslagen.

Artikel 10 Vervoer.

         De verzending geschiedt op de wijze als door Breedijk aangegeven. Wenst de opdrachtgever een 
         zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de     
         extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 11 Gedeeltelijke levering.

         Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een 
         samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling    
         plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel`Betaling´.  

Artikel 12 Aansprakelijkheid.

12-1 Breedijk is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan direct 
         of indirect gevolg van: 
         a.                   Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
         b.                  Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere   
                             personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, dan wel in 
         c.                   Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
         d.                  Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische 
                             dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, 
                             houtaantastend ongedierte en dergelijke;
         e.                  Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
         f.                   Buitengewone luchtvochtigheidscondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn 
                             aangebracht en / of geleverd; 
         g.                   Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
         h.                  Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
12-2 Breedijk is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de             
         factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het  
         werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld 
         van Breedijk of van hen, die door Breedijk te werk zijn gesteld op de aan Breedijk opgedragen 
         werk(en).
12-3 Breedijk zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een 
         opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld. 
12-4 Zodra materialen , onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd 
         zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s 
         en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen 
         of gereedschappen,zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd 
         de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan 
         de zijde van Breedijk.  
12-5 Breedijk is niet aansprakelijk indien zich bouwkundige gebreken voordoen aan de 
         onderconstructie of omringende constructie dan wel het bouwwerk, waar de vloer op is 
         aangebracht en welke geleidt heeft tot schade aan de geleverde zaken, zoals inwatering, 
         doorslaand of optrekkend vocht, vochttoetreding vanuit kruipruimtes, oneffenheid van de     
         onderconstructie, constructieve gebreken en dergelijke. 
 
Artikel 13 Reclame.

13-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze           
         grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Breedijk terstond schriftelijk op 
         de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag van de levering 
         c.q. oplevering Breedijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt,   
         dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of 
         opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 
13-2 Breedijk dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij 
         overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient 
         te worden ondertekend. 
13-3 Indien de reclame naar het oordeel van Breedijk juist is, zal Breedijk hetzij een billijke 
         schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de 
         geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 14 Afwijkingen materiaal / andere grondstoffen.

14-1 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de 
         beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de 
         levering worden genomen. 
14-2 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan door Breedijk 
         doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 15 Garantie.

         Garantie op de door Breedijk geleverde en / of door Breedijk uitgevoerde werken wordt slechts 
         verleend indien dit schriftelijk is overeengekomen. De garantie wordt slechts verleend op 
         eventuele fouten en / of defecten in de samenstelling van de door Breedijk geleverde materialen 
         en producten dan wel in de door Breedijk uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het 
         kosteloos herleveren van de ondeugdelijke goederen c.q. het kosteloos heruitvoeren van    
         ondeugdelijk werk. De garantie vervalt indien de door Breedijk  geleverde goederen  
         onoordeelkundig zijn behandeld en / of verwerkt, indien de aanwezige voorzieningen en / of 
         hoedanigheid van de grond ongeschikt of minder geschikt zijn of in geval van onoordeelkundig 
         gebruik door opdrachtgever en / of derden.

Artikel 16 Overmacht.

16-1 Buitengewone omstandigheden , zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, 
         belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke 
         werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst 
         van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Breedijk     
         of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Breedijk, ex- 
         en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige 
         overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van 
         Breedijk, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere 
         overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren 
         voor Breedijk overmacht op, die hem ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van 
         werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe 
         ook genaamd kan doen gelden. 
16-2 Breedijk is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of 
        de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te 
 

         schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben  
         opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te 
         betalen.

Artikel 17 Annuleren.

17-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij 
         verplicht de door Breedijk reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of 
         verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en 
         is hij overigens jegens Breedijk gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds 
         gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Breedijk als schadeloosstelling verschuldigd zijn 
         het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Breedijk te 
         vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of 
         weigering van de goederen. 
17-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Breedijk zich alle rechten 
         voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te 
         vorderen.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud.

18-1 Zolang Breedijk geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking 
         tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente 
         daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Breedijk. 
18-2 Breedijk heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige 
         opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance 
         van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet 
         Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het 
         geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd. 
18-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de 
         opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19 Wanprestatie en ontbinding.

19-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in 
         gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het 
         Burgerlijk Wetboek zal Breedijk ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit 
         de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder 
         rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze. 
19-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke 
         tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
         a.                   De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet 
                             nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. 
                             Breedijk heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt 
                             het recht , zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te 
                             schorten. 
         b.                  De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, 
                             surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling 
                             ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard 
                             dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen 
                             wordt gelegd. 
         c.                   De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden. 
         d.                  De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is 
                             Nederland te verlaten.

19-3 Breedijk is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag 
         verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Breedijk reeds verleende diensten, zonder 
         dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles 
         onverminderd het recht van Breedijk op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 20 Betaling.

20-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden voor de levering van de producten,tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.     
20-2 Breedijk is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn 
         door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, 
         gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.  
20-3 Breedijk is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, 
         zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen,  
         waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder 
         en incassobureau. 
20-4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de 
         opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport 
         Voorwerk II dan wel , indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de 
         tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden    
         geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch 
         advies en bijstand. 
20-5 Uit het enkele feit dat Breedijk zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en 
         de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 21 Geschillen.

         Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder 
         begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de 
         vestigingsplaats van Breedijk, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de 
         Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.