Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Breedijk Tegels,
gevestigd te Noorden, hierna te noemen Breedijk.

1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Breedijk afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien
deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.

2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 2-2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een
overeengekomen gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2-3 Mondelinge aanbiedingen door Breedijk of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze
door hem zijn bevestigd.


Artikel 3 Overeenkomst.

3-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt
eerst bindend voor Breedijk door zijn bevestiging.
3-2 Elke met Breedijk aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van
voldoende kredietwaarde van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
Opdrachtgever zal toestaan dat Breedijk zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor
welke informatie Breedijk zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
3-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleur, maren enz, alsmede
gegevens in drukwerken, afbeeldingen e.d. door Breedijk bij de aanbieding verstrekt, zijn voor
hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
3-4 Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen en
opdrachten is geheel voor de opdrachtgever.
3-5 Bij het meten van de oppervlakten worden de grootste lengte- en breedtematen aangehouden;
op de afvallende stukken kan de totale prijs geen invloed hebben.
3-6 Ondergronden dienen schoon aangeboden te worden. Breedijk behoudt zich het recht voor extra
in rekening te brengen het schoonmaken, zonodig reinigen van de ondergronden. Het
vorenstaande zal berekend worden naar recht en billijkheid volgens de dan geldende tarieven van
daggeldwerk.


Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten.

4-1 Op alle door Breedijk verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij
zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren
zijn slechts toegestaan met zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
4-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven Breedijk
zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te
worden.
4-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete
verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Breedijk zijn recht om aanspraak te maken op
volledige schadevergoeding.
Artikel 5 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Breedijk binden
de laatste niet, voor zover ze door Breedijk niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn
in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.Artikel 6 Wijziging van de opdracht.

6-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of
namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de
prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
6-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de
uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Breedijk ter kennis
zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor
de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
6-3 Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen
overeengekomen levertijd door Breedijk buiten zijn verantwoordelijkheid worden overschreden.Artikel 7 Prijzen.

7-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting
geldende prijzen.
7-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen
ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene
omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst
te ontbinden.
7-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide
partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
7-4 De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te geschieden, gelijk
met de hoofdsom.

Artikel 8 Aanbetaling.

Breedijk is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te
vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van
Breedijk de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling van de
gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld,
waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel
uitmaakt.

Artikel 9 Leveringstermijnen

9-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Breedijk schriftelijk in gebreke
te stellen.
9-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Breedijk zijn
de werkzaamheden ter hand te nemen.
9-3 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de
opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner
beschikking opgeslagen.

Artikel 10 Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Breedijk aangegeven. Wenst de opdrachtgever een
zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de
extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 11 Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een
samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling
plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel`Betaling´.

Artikel 12 Aansprakelijkheid.

12-1 Breedijk is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan direct
of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere
personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, dan wel in
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische
dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels,
houtaantastend ongedierte en dergelijke;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f. Buitengewone luchtvochtigheidscondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn
aangebracht en / of geleverd;
g. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
h. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
12-2 Breedijk is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de
factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het
werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld
van Breedijk of van hen, die door Breedijk te werk zijn gesteld op de aan Breedijk opgedragen
werk(en).
12-3 Breedijk zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een
opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
12-4 Zodra materialen , onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd
zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s
en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen
of gereedschappen,zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd
de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan
de zijde van Breedijk.
12-5 Breedijk is niet aansprakelijk indien zich bouwkundige gebreken voordoen aan de
onderconstructie of omringende constructie dan wel het bouwwerk, waar de vloer op is
aangebracht en welke geleidt heeft tot schade aan de geleverde zaken, zoals inwatering,
doorslaand of optrekkend vocht, vochttoetreding vanuit kruipruimtes, oneffenheid van de
onderconstructie, constructieve gebreken en dergelijke.


Artikel 13 Reclame.

13-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze
grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Breedijk terstond schriftelijk op
de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering
c.q. oplevering Breedijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt,
dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of
opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
13-2 Breedijk dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij
overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient
te worden ondertekend.
13-3 Indien de reclame naar het oordeel van Breedijk juist is, zal Breedijk hetzij een billijke
schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de
geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 14 Afwijkingen materiaal / andere grondstoffen.

14-1 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de
beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de
levering worden genomen.
14-2 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan door Breedijk
doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 15 Garantie.

Garantie op de door Breedijk geleverde en / of door Breedijk uitgevoerde werken wordt slechts
verleend indien dit schriftelijk is overeengekomen. De garantie wordt slechts verleend op
eventuele fouten en / of defecten in de samenstelling van de door Breedijk geleverde materialen
en producten dan wel in de door Breedijk uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het
kosteloos herleveren van de ondeugdelijke goederen c.q. het kosteloos heruitvoeren van
ondeugdelijk werk. De garantie vervalt indien de door Breedijk geleverde goederen
onoordeelkundig zijn behandeld en / of verwerkt, indien de aanwezige voorzieningen en / of
hoedanigheid van de grond ongeschikt of minder geschikt zijn of in geval van onoordeelkundig
gebruik door opdrachtgever en / of derden.

Artikel 16 Overmacht.

16-1 Buitengewone omstandigheden , zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen,
belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke
werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst
van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Breedijk
of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Breedijk, ex-
en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige
overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van
Breedijk, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere
overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren
voor Breedijk overmacht op, die hem ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van
werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe
ook genaamd kan doen gelden.
16-2 Breedijk is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of
de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te


schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben
opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te
betalen.

Artikel 17 Annuleren.

17-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij
verplicht de door Breedijk reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of
verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en
is hij overigens jegens Breedijk gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds
gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Breedijk als schadeloosstelling verschuldigd zijn
het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Breedijk te
vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of
weigering van de goederen.
17-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Breedijk zich alle rechten
voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te
vorderen.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud.

18-1 Zolang Breedijk geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking
tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente
daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Breedijk.
18-2 Breedijk heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige
opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance
van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het
geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
18-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de
opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19 Wanprestatie en ontbinding.

19-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in
gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het
Burgerlijk Wetboek zal Breedijk ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit
de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder
rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
19-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke
tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet
nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen.
Breedijk heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt
het recht , zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard,
surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling
ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard
dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen
wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is
Nederland te verlaten.

19-3 Breedijk is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag
verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Breedijk reeds verleende diensten, zonder
dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles
onverminderd het recht van Breedijk op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 20 Betaling.

20-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden voor de levering van de producten,tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
20-2 Breedijk is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn
door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen,
gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
20-3 Breedijk is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten,
zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen,
waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder
en incassobureau.
20-4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de
opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport
Voorwerk II dan wel , indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de
tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden
geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch
advies en bijstand.
20-5 Uit het enkele feit dat Breedijk zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en
de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 21 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder
begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de
vestigingsplaats van Breedijk, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de
Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.